whatsapp25x25 phone icon   06-12538745             facebook20  twitter20

Mobicenter Tebro

scooteronderdelenheader70

 

 1. Algemeen
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of andere zakelijke handelingen tussen Mobicenter Tebro en de met haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen "MOBICENTER TEBRO"), en een opdrachtgever. Onder opdrachtgever worden mede verstaan zakelijke ondernemingen zowel als consumenten (hierna te noemen "Klant"). Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met MOBICENTER TEBRO geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden. 

  1.2 Eventueel door een klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met MOBICENTER TEBRO, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door MOBICENTER TEBRO zijn aanvaard. 

  1.3 Alle aanbiedingen en offertes van MOBICENTER TEBRO zijn vrijblijvend, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door vertegenwoordigers van MOBICENTER TEBRO, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

  1.4 De aangeboden producten en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde product kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het product zoals aangeboden in de media. 

  1.5 Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan MOBICENTER TEBRO geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, type- en/of programmafouten op de website of andere media.
 2. Acceptatie van bestellingen
  2.1. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt MOBICENTER TEBRO zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. MOBICENTER TEBRO is eveneens gerechtigd producten slechts te leveren nadat de klant een door MOBICENTER TEBRO bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. 
  2.2. MOBICENTER TEBRO behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. 
 3. Totstandkoming koopovereenkomst
  3.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.
 4. Levering
  4.1. Levering geschiedt af magazijn MOBICENTER TEBRO naar een door de klant aan te geven adres. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en Belgie. 

  4.2 Indien er op bepaalde producten een levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door MOBICENTER TEBRO zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. MOBICENTER TEBRO zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. 

  4.3 De door MOBICENTER TEBRO aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door MOBICENTER TEBRO bij haar leveranciers bestelde producten. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover indien mogelijk bericht ontvangen. 

  4.4. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade. 

  4.5 Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is MOBICENTER TEBRO gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te brengen. 

  4.6. De wijze van vervoer wordt door MOBICENTER TEBRO in overleg met de klant bepaald. Eventueel kan van de klant een bijdrage in de handling- en verzend-kosten gevraagd worden. 
 5. Transportrisico
  5.1. Het risico van beschadiging en verlies van producten tijdens het vervoer naar de klant is voor MOBICENTER TEBRO. Nadat de producten door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. 

  5.2. In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant. De klant dient het product voldoende te verzekeren tijdens het transport.

  5.3. Verzending en aflevering zal worden bepaald door MOBICENTER TEBRO in overleg met de klant. 
 6. Garantie
  6.1 Door MOBICENTER TEBRO afgegeven garanties met betrekking tot niet door MOBICENTER TEBRO geproduceerde producten worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van MOBICENTER TEBRO een garantie heeft afgegeven. 

  6.2 Op alle door MOBICENTER TEBRO geleverde producten zijn de garantieperiode alsmede de garantievoorschriften van toepassing zoals die door de leverancier van MOBICENTER TEBRO aangegeven wordt.

  6.3 In geval van gebreken dient de klant binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch (met schriftelijke bevestiging) plaatsvinden. De klant dient alsdan de betreffende defecte producten per ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele leveringsformulier terug te zenden aan MOBICENTER TEBRO. 

  6.4 Afhandeling van de klacht zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit product. 

  6.5 MOBICENTER TEBRO is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door MOBICENTER TEBRO geleverd product, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van MOBICENTER TEBRO. 

  6.6 Onder garantie wordt uitsluitend verstaan de garantie op technische gebreken die voortkomen uit ondeugdelijk assemblage en/of fabrieksfouten.
  Niet onder de garantiebepalingen vallen dus de defecten of storingen welke ontstaan door normale slijtage verschijnselen zoals remvoeringen, lampjes, gaskabels, bandenslijtage enz.

  6.7 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van MOBICENTER TEBRO. 

  6.8. Indien op grond van voorgaande producten schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade beperkt zijn tot aangetoonde werkelijk geleden directe schade met een maximum van € 250 per gebeurtenis en bij letselschade tot € 750 per gebeurtenis per persoon met een maximum van € 1.500 per persoon in totaal. 
  6.9 De garantie vervalt in zijn geheel indien er modificaties zijn aangebracht welke niet origineel tot de scooter of fiets behoren.

  6.10 Bij het verhalen binnen de garantieperiode dient het defecte voertuig afgeleverd te worden bij de service werkplaats van MOBICENTER TEBRO of het verkooppunt waar het product is afgenomen. Vervoer van of naar MOBICENTER TEBRO wordt nimmer vergoed.
 7. Promotie en kortingen
  A. TOEPASSING
  7.1 Mobicenter Tebro vermeldt op haar website adviesprijsen en een verkoopprijs. In de regel zal de verkoopprijs onder de adviesprijs liggen. Promotie en kortingen worden in mindering gebracht op de vermelde verkoopprijs. 

  7.2 Er wordt nooit meer dan één kortingscoupon of flyer per aangekocht artikel in mindering gebracht op de prijs ervan. 

  7.3 Indien een opruiming actie wordt gehouden waardoor een feitelijk aangepaste verkoopprijs toepasselijk is, dan wordt er wel een kortingscoupon of flyer toegepast in de bereking van het te betalen bedrag als bij 7.1

  7.4 Kortingen zijn uitsluitend geldig bij aankopen op de website van Mobicenter Tebro, tenzij er nadrukkelijk op is vermeld dat de korting gelding is voor alle verkooppunten in Nederland.
 8. Betaling
  A. IDeal
  B. Bancontat (Mister Cash)
  B. Paypal
  C. Per overboeking van bank naar bank
  D. Contant (bij afhalen op afspraak)
  E. Pinnen (bij afhalen op afspraak)
 9. Betalingsvoorwaarden
  9.1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. 

  9.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door MOBICENTER TEBRO aangegeven, te worden betaald. 

  9.3 Een eventueel openstaand saldo op de rekening van de klant is onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen: 
  - indien de klant, die gedurende tenminste 2 maanden achterstallig is in de betaling, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; 
  - bij verhuizing naar het buitenland; 
  - indien de klant aan MOBICENTER TEBRO met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat MOBICENTER TEBRO de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest; 
  - bij surseance van betaling, onder bewindstelling, schuldsanering of faillissement van de klant; 
  - bij overlijden van de klant indien er gegronde vermoedens bestaan dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet zullen worden nagekomen. 

  9.4. Boete rente en administratie kosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de klant in gebreke is gebleven, tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is. 

  9.5 Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt. 

  9.6 Bij de beoordeling van kredietwaardigheid van de klant maakt MOBICENTER TEBRO gebruik van de door de klant verstrekte gegevens. 

  9.7 Voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten, komen alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant aan MOBICENTER TEBRO verschuldigde, 
  voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d. 
 10. Deelbetalingen 
  10.1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan. 

  10.2. Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij MOBICENTER TEBRO zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart. 
 11. Terugbetalingen
  11.1. Reeds betaalde bedragen voor producten die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald met inhouding van administratiekosten dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen, zulks ter beoordeling van MOBICENTER TEBRO. 

  11.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen. 
 12. Zekerheidsstelling
  12.1 Indien MOBICENTER TEBRO reden meent te hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de klant te twijfelen, heeft MOBICENTER TEBRO het recht, alvorens over te gaan tot levering van de producten, dan wel voortzetting van de leveringen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van een overeenkomst. Indien een dergelijke zekerheid door de klant wordt geweigerd, is MOBICENTER TEBRO vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van MOBICENTER TEBRO op vergoeding van schade en kosten. 

  12.2 De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door MOBICENTER TEBRO geleverde producten. MOBICENTER TEBRO blijft eigenaar van de producten zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is MOBICENTER TEBRO gerechtigd (doch niet verplicht) zonder nadere ingebrekestelling de geleverde producten terug te nemen. 
 13. Adreswijzigingen
  13.1. De klant is verplicht MOBICENTER TEBRO op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare "verhuisberichten", het is ook mogelijk deze gegevens is uw dashboard te wijzigen.

  13.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens MOBICENTER TEBRO aansprakelijk voor alle producten die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden. 

  13.3. De klant machtigt MOBICENTER TEBRO om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen. Eventuele kosten komen voor rekening van de klant.
 14. Overige bepalingen
  14.1. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van MOBICENTER TEBRO onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidstaking, in- en uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, natuurrampen, brand en andere ernstige storingen binnen MOBICENTER TEBRO of in diens toeleveringsbedrijven. 

  14.2. Opschorting en ontbinding
  In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van overmacht is MOBICENTER TEBRO gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat MOBICENTER TEBRO tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn anders dan, in het geval van ontbinding, reeds betaalde bedragen, terug te betalen binnen 30 dagen na ontbinding onder aftrek van handling- en verzendkosten, met dien verstande dat in dat geval eerst verrekening zal plaatsvinden met een eventueel nog openstaand saldo uit andere leveringen of bestellingen.
 15. Toepasselijk recht
  15.1. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

  15.2 Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien en niet binnen 60 dagen in de minne kunnen worden geschikt, kunnen door partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Utrecht.